Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοθεσία

Νέες τροποποιήσεις στον Κ.Πολ.Δ (άρθρα 959Α, 965 και 1005) - Ν. 4475/12-6-2017 ΦΕΚ 83Α.

  Δημοσιεύτηκε ο Ν.  4475/12-6-2017 ΦΕΚ 83Α. Το άρθρο έβδομο αυτού επέφερε στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροποποιήσεις, με τις οποίες προβλέπεται ότι το τέλος χρήσης συστημάτων ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή μαζί με το πλειστηρίασμα. Από το τέλος αυτό, ένα μέρος αποδίδεται από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τελευταίου. Στο πνεύμα αυτό, συμπληρώνεται η εξουσιοδοτική διάταξη η οποία προβλέπει την έκδοση απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά τρόπο ώστε να…

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (άρθρο 1 παρ. 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ).

  Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 51/9-6-2017 ΦΕΚ 81Α το οποίο επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στο Π.Δ. 38/25-5-2010 / Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 78Α. Μεταξύ αυτών καίρια θέση έχουν οι ρυθμίσεις για την νέα Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (άρθρο 1 παρ. 5 της οδηγίας 2013/55/ΕΕ) (βλ. άρθρα 4 επ. Π.Δ. 38/25-5-2010)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης - Άρθρο 30 Ν. 4474/7-6-2017 ΦΕΚ 80Α.

  Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4474/2017 ΦΕΚA 80/7-6-2017. Με το άρθρο 30 παρατείνεται η προθεσμία οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης μέχρι 30-9-2017, ενώ παράλληλα προσδιορίζονται οι συντελεστές πρόσθετου φόρου για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από 1-6-2017 και μέχρι τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Το άρθρο 30 έχει ως εξής: "30.- Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης. 1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 (Α' 240) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και τις 30.9.2017.   2. Για δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1η.6.2017…

Περισσότερα

Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ. Τροποποίηση της υπ' αριθ. 61501/3398/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330)

  Η Υ.Α. 25598/1452 ΦΕΚ 1977Β/7-6-2017 αντικατέστησε το άρθρο 2 της αριθ. 61501/3398/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης (Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017). Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο του άρθρου 2:   2.- Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών. 1. Για το έτος 2017, η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων καταβολής εισφορών που υπάγονται στην παρούσα απόφαση και στο άρθρο 40 του ν. 4387/2016, καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη δραστηριότητα που…

Περισσότερα

Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών. Τροποποίηση της υπ' αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης.

  Η Υ.Α. 25599/1453 ΦΕΚ 1942Β/6-6-2017 αντικατέστησε το άρθρο 2 της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης (Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017). Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο του άρθρου 2: "2.- Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών. 1. Για το έτος 2017, η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων καταβολής εισφορών που υπάγονται στην παρούσα απόφαση και στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016, καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη…

Περισσότερα

Τροποποιήσεις στην ΠΟΛ. 1033 / Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών ...., ΦΕΚ 720Β/17-3-2016.

  Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1078/1-6-2017, ΦΕΚ 1922Β η οποία επέφερε πολλές τροποποιήσεις στην ΠΟΛ. 1033 / Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, ΦΕΚ 720Β/17-3-2016. Δείτε την τροποποιητική απόφαση εδώ και την ΠΟΛ. 1033 κωδικοποιημένη με ενσωματωμένες τις αλλαγές εδώ.

Περισσότερα

Υ.Α. οικ.41756 / Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ΦΕΚ 1884Β/30-5-2017.

  Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. οικ.41756 / Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ΦΕΚ 1884Β/30-5-2017. Με τα άρθρα της εξειδικεύεται η νεοεισαχθείσα διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμου κατασχεθέντων κινητών - ακινήτων (βλ. άρθρο 959Α Κ.Πολ.Δ). Δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης από εδώ.

Περισσότερα

Αντικατάσταση πραγματογνώμονα λόγω απαίτησης υπέρμετρης αμοιβής (Μ.Π.Α 218/2017)

(Μ.Π.Α 218/2017) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ΛΟΓΩ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΜΕΤΡΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΩΣ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ - Πιθανολογήθηκε ότι ο ... πραγματογνώμονας, αρνείται συγκολυμμένως να διενεργήσει τnv προγμοτογνωμοαύνη που του έχει ανατεθεί απαιτών και μάλιστα προκαταβολικώς, ως αμοιβή του, το ποσό των 1.200 ευρώ συν ΦΠΑ, κατά την στιγμή που, στην ελεύθερη αγορά ... για την εκτέλεση παρόμοιου έργου…

Περισσότερα